STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

ODDZIAŁ KATOWICE 

Konferencje

W dniach 10 i 11 października odbyła się w hotelu Villa Verde koło Zawiercia IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA pt. "Stacja Rozrządowa Tarnowskie Góry w 80-cio lecie funkcjonowania Kolejowej Magistrali Węglowej Śląsk - Porty. FOLDER

Początek konferencji miał miejsce przed dworcem kolejowym w Tarnowskich Górach w związku z odsłonięciem tablicy pamiątkowej zamieszczonej na budynku dworca kolejowego, ufundowanej przez tarnogórskich kolejarzy, dla uczczenia dorobku inż. Józefa Nowkuńskiego, projektanta i budowniczego Kolejowej Magistrali Węglowej. W doniosłej uroczystości uczestniczyły włodarze miasta, burmistrz Arkadiusz Czech, starosta powiatu Lucyna Ekiert, młodzież szkolna, mieszkańcy oraz kolejarze od władz centralnych do przedstawicieli poszczególnych zakładów kolejowych działając na sieci PKP. Liczne reprezentowane byli przedstawiciele służb mundurowych takich jak Wojska Polskiego, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej, których reprezentowały poczty sztandarowe, jak również mieszkańcy Tarnowskich Gór. Wszystkich obecnych przywitał dyrektor PKP PLK SA Zakładu Linii Kolejowych w Tarnogórskich Górach Grzegorz Skarwecki, który witając wszystkich obecnych, szczególnie serdecznie przywitał obecnych na spotkaniu wnuka I prawnuka budowniczego Magistrali Węglowej, któremu poświęcono tą część uroczystości. W dalszej kolejności głos zabrał Stanisław Kokot, przedstawiciel związków zawodowych zakładu, inicjator upamiętnienia dorobku Józefa Nowkuńskiego, przedstawiając obszerną biografię budowniczego. Następnie głos zabrał obecny na uroczystości wnuk inż. Nowukońskiego, który w ciepłych słowach podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tej niezwykłej uroczystości upamiętniającej dorobek dziadka. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy została ona poświęcona przez kapelana tarnogórskich kolejarzy księdza Sikory. Wspaniałą oprawę dopełniła kolejowa orkiestra dęta oraz młodzież z Tarnogórskiego Centrum Kultury, którym to akcentem zakończono pierwszą cześć konferencji. Następnie wszystkich uczestników konferencji przewieziono do hotelu Villa Verde, gdzie odbyły się merytoryczne obrady. Po powitaniu uczestników, którzy stanowili przedstawiciele firm działających na rzecz kolei, przedstawiciele uczelni technicznych, Instytutu Kolejowego,zakładów podległych PKP PLK SA. oraz centrali PLK, przystąpiono do wygłaszania zawartych w programie referatów. Wszystkie referaty zawarte były w wydawnictwie konferencyjnym, które uczestnicy otrzymali w momencie rejestracji swego udziału. Po wygłoszeniu każdego referatu prowadzący zapraszał do zadawania pytań oraz dyskusji, która dodatkowo wzbogacała przedstawione zagadnienie. Znaczącym akcentem konferencji było wystąpienie Pana Ministra Adama Wielądka, który zaproponował, aby na wzór pomnika Ernesta Malinowskiego budowniczego najwyżej położonej linii kolejowej w Peru, wybudowanego z inicjatywy społecznej,spowodować ufundowanie popiersia inż. Józefa Nowkuńskiego, budowniczego Magistrali Węglowej i ulokowanie tego popiersia w miejscu budowy tej największej inwestycji kolejowej lat międzywojennych. GALERIA

Inicjatywa spotkała się z wielkim aplauzem uczestników konferencji, którzy spontanicznie wnosili pewne kwoty rozpoczynając tym samym powszechną zbiórkę niezbędnych środków. W wyniku powyższego zawiązała się grupa inicjatywna, w skład której weszli między innymi: Adam Wielądek, Mieczysław Cieszyński, Andrzej Paszke, Stanisław Kogut, Grzegorz Skarwecki, Aleksander Rodak, Marek Moczulski (zaocznie z uwagi na nieobecność na konferencji). Lista ma charakter otwarty i będzie poszerzana sukcesywnie w miarę zgłaszania się chętnych do działania kandydatów. W obecnym czasie konieczne jest ustalenie formalnych ram prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności wymienionej "Grupy Inicjatywnej" a o postępach w tym zakresie wydawane będą określone komunikaty zamieszczane na stronach internetowych SITK Oddziału Katowice.
W podsumowaniu konferencji Pan Adam Wielądek przewodniczący Rady Programowej zapoznał uczestników z propozycją wniosków wynikających z wygłoszonych referatów oraz prowadzonej dyskusji. Należy nadmienić, że konferencja została przez uczestników oraz zaproszonych gości oceniona bardzo wysoko, jako dobrze przygotowana tak pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, zaproponowano aby temat konferencji dotyczący stacji rozrządowych był kontynuowany latach następnych jaki niezwykle istotny element infrastruktury kolejowej będący niezwykle ważnym ogniwem w procesie przewozowym kolei.